КӨШПЕНДІЛЕРДІҢ ЕЖЕЛГІ АҢШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРЫ ЛАНДШАФТТЫҚ ТУРИЗМ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ 142-152

Еділхан Алқажан Меделұлы

Тарихшы, «Қазақстанның үздік өлкетанушысы» төсбелгісінің жүлдегері

Ешманова Гүлмира Құралбайқызы

Нийде Өмерхалисдемир университетінің докторанты

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті

қ. Ақтау, Қазақстан

nbsp;

Аңдатпа. Мақалада Маңғыстау мен Үстірт бойында орналасқан рельефті таңбалар туралы айтылады. Яғни, ежелгі ата-бабамыздың аңшылық дәстүрі арандар туралы толық зерттеулердің нәтижесі айқындалады. Каспий теңізі мен жағалау аумағының минералды ресурстарын жедел және ауқымды игеру табиғи ортаның, әсіресе оның шығыс бөлігіндегі нәзік тепе-теңдіктің бұзылуына сөзсіз қауіп төндіреді. Табиғатты пайдалану ережелерін әзірлеу, ықтимал экологиялық апаттардың алдын алу жолдарын іздеу сонымен қатар аймақтың палеоэкономикасы мен палеоэкологиясын зерттеуді қамтиды. Қоршаған ортаға ұқыпты қарау, табиғи тепе-теңдікті бұзбай мекендеу орындарының экономикалық әлеуетін пайдалану мүмкіндігі Маңғыстау өлкесінің ежелгі тұрғындарына да тән болды. Мұның бір дәлелі-ежелгі стационарлық аңшылық құрылымдар.

ӘДЕБИЕТТЕР

nbsp;

[1].      Карутц Р. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. – СПб., 1910.Жүгенбаева Г. Дәстүрлі ауызша тарих теориялық-методологиялық және деректемелік аспектілері: оқұлық –Алматы: Brand Book, 2009. – 200 б.

[2]. Ягодин В.Н. Проблемы палеэкологии и палеэкономики средневекового Арало-Каспия // Приаралье в древности и средневековье. – М., 1988.

[3].                  Варущенко С.И., Варущенко Р.К. Изменение режима Каспийского моря и бессточных водоемов в палеовремени. – М., 1987.

[4]. Левшин А.И. Описание киргиз-кайсацких орд и степей. – СПб., 1832.

[5]. Иванин М.И. Поездка на полуостров Мангышлак в 1846 г. Записки РГО. – Кн. 2. – СПб., 1873.

[6]. Эверсман Э. Натурологический журнал // Первые русские научные исследование Устюрта. – М., 1963.Қондыбай С. Арғықазақ мифологиясы: оқұлық –Алматы: Brand Book, 2008. – 320 б.

ysj DOI number 10.56525/OPDS2594