Редакция

«Yessenov Science Journal» Журналының редакциялық кеңесі

Бас редактор
Ахметов Б.Б. Есенов университетінің профессоры, академик, техника ғылымдарының кандиданты, (Scopus Autor ID - 57200984727:, Scopus һ-индекс - 8 )
Бас редактордың орынбасары 
Нұрмағанбет Е.Т. Есенов университетінің профессоры, PhD, (Scopus Autor ID -55776429800 :, Scopus һ-индекс - 3 )
Редакциялық кеңестің мүшелері
Чоудхури Д. Ұлыбритания, PhD, (Scopus Autor ID - 55536223300, Scopus һ-индекс - 2)
Боран-Кешишьян А.Л. Ресей, Новороссийск, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, (Scopus Autor ID: 57321112100, Scopus - индекс - 1)
Mohamed Othman Малайзия, Путра университеті, PhD, (Scopus Autor ID: 56036884700, Scopus h-индекс - 24
Судаков А.К Украина,Днепр, «Днепр политехникалық» НТУ университетінің профессоры, техника ғылымдарының докторы, (Scopus Autor ID: 56446599000, Scopus h-индекс – 9)
Ратов Б.Т Каспий қоғамдық университетінің профессоры, техника ғылымдарының докторы, (Scopus Autor ID – 55927684100, Scopus h-индекс – 5)
Серикбаева А.К Есенов университетінің профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, (Scopus Autor ID -55622254500 :, Scopus h-индекс - 3 )
Саймағанбетова Г.А. Есенов университетінің профессоры, экономика ғылымдарының кандидаты, (Scopus Autor ID - 57201671266:, Scopus h-индекс -3)
Сырлыбекқызы С Есенов университетінің профессоры, PhD, (Scopus Autor ID-56589971900:, Scopus h-индекс - 2)
Таймуратова Л Есенов университетінің қауымдастырылған профессоры, физика-математика ғылымдарының кандидаты, (Scopus Autor ID - 35146720600:, Scopus h-индекс - 3 )
Ахметова Д Есенов университетінің профессоры, PhD, (Scopus Autor ID -57204593564:, Scopus h-индекс - 3
Каражанова М.К. Есенов университетінің қауымдастырылған профессоры, техника ғылымдарының кандидаты, (Scopus Autor ID - 57189070842:, Scopus h-индекс - 2 )
Егенисова А.К. Есенов университетінің профессоры, Педагогика ғылымдарының кандидаты, (Scopus Autor ID -57196049985 :, Scopus һ-индекс - 2)
Джанисенова А.М. Есенов университетінің ғылым және зерттеу басқармасының жетекші маманы, (Scopus Autor ID – 57222583475)
Шибикеева А.М. PhD, ҚазҰАУ (Scopus Autor ID - 56669835900:, Scopus һ-индекс - 1)