Том 38 № 2 (2020)

ЖЫРАУЛАР ПОЭТИКАСЫНДАҒЫ МИФТІК ПЕРСОНАЖДАР
НҰРДӘУЛЕТОВА Б.И.,
5 PDF
КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ: МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ОНЫҢ ШЕШІМДЕРІ
ИЖИЦКИЙ А.С., ЗАВЬЯЛОВ П.О., КУРБАНИЯЗОВ А.К., КОНОВАЛОВ Б.В., АЙМБЕТОВА И.
9 PDF
АРАЛ ТЕҢІЗІНДЕ КАМБАЛА-ГЛОССА БАЛЫҒЫНЫҢ ЖЕРСІНДІРІЛУІЕРМАХАНОВА Ж.З. 16 PDF
ШАРДАРАСУ ҚОЙМАСЫНДАҒЫ ЗООПЛАНКТОННЫҢ МАУСЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ
ҚАЛЫМБЕТОВА М.Т.
24 PDF
ПРОБЛЕМА МЫШЬЯКА В ПРИРОДНЫХ ПРЕСНЫХ ВОДАХ: ОТ КАЗАХСТАНА ДО ДАГЕСТАНА
ВОРОБЬЕВ А.Е., ЩЕСНЯК К.Л., ВОРОБЬЕВ К.А., СЕРИКБАЕВА А.К.
31 PDF
СОСТОЯНИЕ САЗАНА В МАЛОМ АРАЛЬСКОМ МОРЕ
ЕРМАХАНОВА Ж.З..
40 PDF
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖИ
ЖОЛБАСАРОВА А.Т., АМАНГЕЛДИЕВ Д.Ж.
46 PDF
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЕТАЛЕЙ
ЛИ В.С., МАДИЯРОВА А.С.
53 PDF
ОРТА МЕКТЕПКЕ АУЫСҚАН БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНДА ЖАҒЫМДЫ ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕСІ
КӨКШЕЕВА З.Т., ЗЕЙНУЛЛАЕВА Ж.А.
58 PDF
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «УВАЖЕНИЕ» В КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПАРЕМИАЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
АКИМОВА О.В., ЕМЕЛЬЯНОВА Н.А.
62 PDF
ОТБАСЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСІМДІЛІК
КӨКШЕЕВА З.Т., МЫРЗАБАЙ А.
71 PDF
FORCES AFFECTING KAZAKHSTANI JOURNALISTS’ OBJECTIVITY: A NARRATIVE LITERATURE REVIEW
ZHARYLKASSYN A.F., FILIPOV M. N.
75 PDF
LEARNING A FOREIGN LANGUAGE ON THE BASIS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES at CSUT#038;E named after Sh. Yeesenov
STAMGALIEVA N., BUYUKLIEV N.
82 PDF