Опубликовано

19.07.2023

ВЛИЯНИЕ рН СРЕДЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЧВЫ

{:kz} Бусурманова Аккенже Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті. ТОПЫРАҚ ТҰРАҚТЫҒЫНА pН ОРТАСЫНЫҢ ӘСЕРІ Аңдатпа. Әлемдік тәжірибеде полимерлермен минералды дисперсиялардың құрылымын қалыптастыру процесі көптеген экологиялық мәселелерді шешудің тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Соңғы 15 жылдағы патенттік зерттеулер көрсеткендей, осы саладағы әзірлемелер негізінен төмен молекулалық заттар мен полимерлердің тұздары бар топырақтар мен топырақтардың құрылымын қалыптастыруға [...]

СВОЙСТВА ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ И ИХ ПОЛИКОМПЛЕКСОВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

{:kz} Бусурманова Аккенже Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті СУДА ЕРИТІН ПОЛИМЕРЛЕР МЕН ОЛАРДЫҢ ПОЛИКОМПЛЕКСТЕРІНІҢ СУЛЫ ЕРІТІНДІДЕГІ ҚАСИЕТТЕРІ Аңдатпа. Қарама-қарсы зарядталған полиэлектролиттердің (карбоксиметилцеллюлозаның натрий тұзы (Na-КМЦ), метилцеллюлоза (MЦ), полиэтиленимин (ПЭИ) және полидиметилдиалиламмоний хлориді (ПДМДААХ), унифлок (УФ)) сулы ортадағы өзара әрекеттесуі вискозиметрия, спектрофотометрия және макроэлекторфорез әдістерінің көмегімен зерттелді. Бұл полиэлектролиттердің өзара әрекеттесуі келтірілген тұтқырлықтың айтарлықтай [...]

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ВЕБ – ПРИЛОЖЕНИЙ

{:kz} А.Ж. Кинтонова Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Астана, Казахстан Б.Б. Сулейменова Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Актау, Казахстан Н.А. Енсебаев Sezual" Мүгедектердің қоғамдық бірлестігі Астана, Қазақстан ВЕБ-ҚОСЫМШАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ Аннотация. Мақалада  веб-қосымшаны әзірлеу технологиялары қарастырылады, сонымен қатар электрондық бизнеске арналған веб-қосымшаларды енгізу технологияларын талдау нәтижелері көрсетілген. Веб-қосымшаларды құру технологияларын талдау нәтижелері [...]

РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ, ЛЕЖАЩИХ НА АНИЗОТРОПНОМ ОСНОВАНИИ

{:kz} Дүйсембаев Изим Нәсиұлы Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан Нығметов Мермұрат Жалелұлы Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан  Жайылхан Нұрадин Алиұлы Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан АНИЗОТРОПТЫ НЕГІЗДЕ ЖАТҚАН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ЕСЕПТЕУ Абстракт. Трансверсальды изотропты жартылай кеңістіктің ядросы мен әсер ету функциясын анықтау қарастырылады. Шексіз [...]

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК НАДЕЖНОСТИ НЕФ ТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

{:kz} М.К. Каражанова Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, г.Актау, Казахстан. Рузбе Г. Моганлу Оклахома университеті, АҚШ. И.А. Пиривердиев Институт нефти и газа Министерства науки и образования Азербайджана, г.Баку, Республика Азербайджан, МҰНАЙ КӘСІПШІЛІК ЖАБДЫҚТАРЫНЫҢ СЕНІМДІЛІК СИПАТТАМАЛАРЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БЕЛГІСІЗДІК ЖАҒДАЙЫНДА ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ Аңдатпа. Мақала анық емес кластерлеу алгоритмін қолдана отырып, мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының сенімділігіне [...]

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

{:kz} УЙСИМБАЕВА Ж.Т. М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті Тараз қаласы, Қазақстан. E-mail:  zhanara_mm@mail.ru САЙЛАУБЕК Н.Д. М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қаласы, Қазақстан. E-mail:  n.saylaubek@list.ru *Корреспондент авторы:zhanara_mm@mail.ru   Аңдатпа.  Тараз қаласының аумағында қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату ең өткір мәселе болып отыр. Қалада оларды қайта өңдеу мен кәдеге жаратудың дамыған және заманауи инфрақұрылымы [...]

ПРОБЛЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ СУТИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТАХ

{:kz} КОЖАХМЕТ К.А. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан НУРБАЕВА Ф.К. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан ЖИЕНБАЕВА Г.И. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан ГЕОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАЛАРДАҒЫ ГЕОДИНАМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ МӘНІН КӨРСЕТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ Аңдатпа. «Литосфералық плиталар тектоникасы» ұсынатын геологиядағы жаңа парадигмаға өтуге байланысты күрделі дислокацияланған қатпарлы құрылымдардың [...]

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ПОТОКООТКЛОНЯЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ БИОПОЛИМЕРНОЙ СИСТЕМЫ

{:kz} Қарлығаш Таңбайқызы Бисембаева Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Anjum M.Reshma Гамбург қолданбалы ғылымдар университеті, Гамбург, Германия БИОПОЛИМЕРЛІК ЖҮЙЕГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН АҒЫНДЫ АУЫТҚУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУДЫ ТАЛДАУ Андатпа. Қазіргі уақытта көптеген мұнай кен орындары игерудің үшінші және төртінші кезеңдеріне енуде, олар ілеспе суды өндірудің едәуір көлемімен және кен орнының жекелеген учаскелерінен мұнай қорларының төмен [...]

ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ

{:kz} Қарлығаш Таңбайқызы Бисембаева Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Альбина Сағынғалиқызы Хадиева Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті ПОЛИМЕРЛІ ЕРІТІНДІЛЕРДІҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ   Андатпа. Шөгінділерді ұзақ уақыт пайдалану, қабаттың гетерогенділігіне байланысты жоғары және нашарлаған сүзу-сыйымдылық қасиеттері бар қабаттың ауысуы, ұңғымалардың тоқтап қалуы мен әрекетсіздігіне байланысты игеру жүйесінің деформациясы судың [...]

ОБРАЗ МУСЫ БАЙЖАНУЛЫ И ТЕМА ИСКУССТВА В РОМАНЕ З. АКЫШЕВА «ЖАЯУ МҰСА»

{:kz} Абишева Шарапат Сабитовна Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан Юсимбаева Салиха Хасановна Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан Кошимова Бибатпа Амирхановна Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан З. АҚЫШЕВТЫҢ «ЖАЯУ МҰСА» РОМАНЫНДАҒЫ МҰСА БАЙЖАНҰЛЫНЫҢ БЕЙНЕСІ ЖӘНЕ ӨНЕР ТАҚЫРЫБЫ Аңдатпа. Кез келген халықтың рухани дүниетанымының өлшемі [...]

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНИНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ

{:kz} *АЛМАҒАМБЕТОВА А.А. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті Қызылорда қаласы, Қазақстан E mail: aldajarovna_1971@mail.ru ӘБІТАЕВА Ұ.Ә. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті Қызылорда қаласы, Қазақстан E mail: ulbosyn_abitaeva@mail.ru МАЛИБЕКОВА У.Т. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті Қызылорда қаласы, Қазақстан E mail: ulmashka_89@mail.ru *Корреспондент авторы:aldajarovna_1971@mail.ru   Аңдатпа. Заманауи білім берудегі ең маңызды мәселелердің бірі –оқушыны білім алудағы кәсіби [...]

ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ И МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ЕДИНОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ

{:kz} *ТАЙМУРАТОВА Л.У. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау қ., Қазақстан E-mail: lidiya.taimuratova@yu.edu.kz ЭСНИЯЗОВ Е.Т. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау қ., Қазақстан E-mail: elaman_362@mail.ru *Корреспондент авторы: lidiya.taimuratova@yu.edu.kz   Аңдатпа. Бағалау технологиясын ұлттық біріңғай тестілеуге дайындық процесінде қолдану, оқушының тұлғалық ақыл-ой қасиеттерін қалыптастырудың қажетті шарты болып табылады. Мақалада бағалау технологиясы және [...]

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ

{:kz} ТАЙМУРАТОВА Л.У. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау қ., Қазақстан E-mail: lidiya.taimuratova@yu.edu.kz ҚЫЛЫЧМҰРАДОВА М.Ж Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау қ., Қазақстан E-mail: zzhanabilovnaa@mail.ru *Корреспондент авторы: lidiya.taimuratova@yu.edu.kz   Аңдатпа. Бұл мақалада оқушылардың танымдық белсенділігін арттыру үшін on-line немесе офлайн режимдері бар әртүрлі телекоммуникациялық арналарды, бұқаралық коммуникацияларды, әлеуметтік желі қызметтерін пайдалана [...]

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

{:kz} АБДУЛЛАЕВА П.Т. Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова Актау, Казахстан E-mail: perizat.abdullayeva@yu.edu.kz НУРОВА К.С. Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова Актау, Казахстан *Автор-корреспондент: perizat.abdullayeva@yu.edu.kz   Аннотация. Развитие системы профессионального образования является одним из приоритетов образовательной политики Республики Казахстан. Образовательный и квалификационный уровень населения является важнейшим фактором, определяющим перспективы социально-экономического развития страны. В [...]

СОХРАНЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

{:kz} ДЖУМАГАЗИЕВА Г.С. В. Н. Татищев атындағы Астрахан мемлекеттік университеті Ресей Федерациясы, E-mail:gulnara.dz@mail.ru *АХМЕТОВА Б.С. Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті E-mail: bagit.akhmetova@yu.edu.kz *Корреспондент авторы: bagit.akhmetova@yu.edu.kz   Аңдатпа. Суррогат ана-бұл ең кең таралған және сұранысқа ие жасанды репродуктивтік әдіс. Әрине, бұл адамзат үшін жаңалық емес, бұл халықаралық деңгейде де, ТМД аумағында да осы [...]

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРОФИЛАКТИКА ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ

{:kz} ЕГЕНИСОВА А.Қ. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан E-mail:almazhai.yegenissova@yu.edu.kz КАЗИЕВ К.О. Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті Атырау,Қазақстан Автор корреспондент: almazhai.yegenissova@yu.edu.kz Аңдатпа. Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының мектепке бейімделмеу мәселелері, мектеп оқуына бейімділігі компоненттері: интеллектуалды, жеке дайындығы, дене дайындығы туралы мәселелер сөз болады. Осы проблеманы зерттеген ғалымдардың еңбектеріне талдау жасалып, төмендегідей әдіс-тәсілдер ұсынылған: [...]

ДЕТЕЙ-ЛЕВШЕЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

{:kz} ЕГЕНИСОВА А.К. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан E-mail:almazhai.yegenissova@yu.edu.kz САҚТАҒАНОВА Қ. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті Ақтау, Қазақстан E-mail kundyz.saktaganova@yu.edu.kz   Аңдатпа. Адaм  жaн дүниeciнiң қилы-қилы қыp мeн  cыpы,  тipшiлiк әpeкeтi зepттeйтiн пcихoлoгия ғылымы  бoлғaндықтaн, oнын қapacтыpap мәceлeлepi қaшaн дa мaңызды екендігі белгілі. Соған сай, бұл мақалада  солақайлық мәселесі, [...]

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

{:kz}                                                          ИСАКОВА А.С. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау қ. Е-mail: assylymay.issakova@yu.edu.kz   Аңдатпа. Филолог студенттердің тілдік тұлғасын қалыптастырудың лингвомәдени негіздері құжаттарды рубрикациялауда жіктеуші белгілер ретінде, тезаурустар мен онтологияларды генерациялауда семантикалық концепт ретінде, БАҚ-ның контент-талдауында тірек түсініктер ретінде пайдаланылуы мүмкін. Іс жүзінде мәтінді автоматты түрде өңдеудің барлық тапсырмаларында, аннотациялауда, индекстеуде, жіктеуде, машиналық [...]

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

{:kz} САТКЕНОВА Ж.Б. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ. Е-mail: zhanar_03@mail.ru ИСАКОВА А.С. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау қ. Е-mail: assylymay.issakova@yu.edu.kz *Корреспондент авторы: assylymay.issakova@yu.edu.kz              Аңдатпа. Сөз мәдениеті арналарының ішінде тіл байлығынсыз филолог студент еңбегі жемісті болмайды. Тіл байлығы тек оқытушы мен филолог студенттерге ғана қойылар талап болып көрінуі мүмкін.  [...]

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

{:kz}   Е. ТӨРЕХАН, Г.О. СЕЙДАЛИЕВА Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ,Қазақстан E-mail: rembing90@bk.ru   Аңдатпа. Бұл мақалада болашақ ағылшын тілі мұғалімдерінің цифрлық құзыреттілігін дамытуға әсер ететін негізгі факторлар туралы мәселе көтеріледі. Авторлар цифрлық құзыреттілік осы пән мұғалімдерінің кәсіби дайындығында маңызды рөл атқаратынын атап көрсетеді. Ағылшын тілі ең көп таралған және сұранысқа ие [...]

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОПОНИМОВ В МИРОВОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

{:kz} РЫСБЕРГЕН Қ.Қ. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты E-mail: kyzdarkhan13@gmail.com   Аңдатпа. Ономастикадағы, нақтырақ айтсақ, топонимикадағы бірнеше ғылыми бағыттың деректері мен әдіс-тәсілдерін қолдану зерттеуді жаңа сапалық деңгейге көтеріп, жаңаша ғылыми нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Уақыт өте келе ономастика саласы өзіндік лингвистикалық әдістері қалыптасқан дербес пән ретінде орнықты. Ономастика пәнаралық, кешенді сипатына байланысты бастапқы [...]

КАНГА БАБА-МАНГИСТАУ ПАМЯТНИК РАННЕЙ ИСТОРИИ АРТЫКБАЕВ ЖАМБЫЛ ОМАРОВИЧ

{:kz} АРТЫҚБАЕВ Ж.О. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Астана, Қазақстан E-mail: socantropology@mail.ru   Аңдатпа. Iс жүзінде жергілікті қазақтар  Ой мен Қыр деп атайтын Маңғыстау мен Үстірт аумағындағы ескерткіштердің өзіндік  сакралдық мәні бар. Олардың басым көпшілігі көне дәуірден жеткен үйіктер мен сынтастар, ортағасырлық некропольдар мен жерасты мешіттер, XV-XX ғасырларда осы аймақты мекендеген халықтардың сәулет ескерткіштері (құлпытас, [...]

ЭТНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЦИКЛА ПСАЛМОВ «СОРОК БОГАТЫРЕЙ КРЫМА»

{:kz} НҰРДӘУЛЕТОВА Б.И. Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан E-mail: nurdauletova@mail.ru METIN EKİCİ Ege University Izmir, Turkey E-mail: mekiei@yuhoo.com *Корреспондент авторы:

РАЗМЫШЛЕНИЯ АБИША КЕКИЛБАЕВА О ЯЗЫКЕ

{:kz} ҚАБЫЛОВ Ә.Д. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан Е-mail:adilet.kabylov@yu.edu.kz ЖАЙЛАУОВ Б.С. Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан Е-mail: baktybay.zhailovov@yu.edu.kz *Корреспондент авторы: adilet.kabylov@yu.edu.kz Аңдатпа. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың әдеби-шығармашылық мұрасы ауқымды және жан-жақты тақырыптарды қамтиды. Түрлі жанрдағы әдеби-көркем шығармалармен қатар, жазушы публицистикалық, танымдық-зерттеу [...]